SLA JE SLAG! 20% korting op alle schoencadeautjes voor de vroege vogels!

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

 

Naam ondernemer: Eerlijk Speelgoed

Vestigings- & bezoekadres:

Torenpad 62D

2771 EV Boskoop

Telefoonnummer: 06 294 696 53

E-mailadres: info@eerlijk-speelgoed.nl

KvK nummer: 24485168

BTW-identificatienummer: NL172034814B01

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen Eerlijk Speelgoed, hierna te noemen verhuurder, en haar huurders.

 2. Op alle huurovereenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 3 - De overeenkomst

 

 1. Een bindende huurovereenkomst komt tot stand door, op verzoek van de huurder, het toesturen van de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, dan wel door het door de verhuurder uitvoering geven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur.

 2. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs zoals bevestigd aan de huurder.

 3. De huurperiode bedraagt 10 dagen en loopt vanaf de datum zoals vermeld in de factuur tot aan de datum waarop het gehuurde geretourneerd wordt aan de verhuurder.

 4. Verlengen van de huurperiode is mogelijk mits het gehuurde nog niet aan een volgende huurder verhuurd is.

 

Artikel 4 - Herroepingsrecht

 

 1. Vanaf  het moment dat er sprake is van een bindende huurovereenkomst is er sprake van een wettelijke termijn van 14 kalenderdagen waarin de huurder zonder opgaaf van redenen mag afzien van de huurovereenkomst.

 2. Indien de huurder binnen het herroepingsrecht de huurovereenkomst wil beëindigen, kan de huurder het modelformulier ontbinding invullen en naar verhuurder toesturen of de verhuurder schriftelijk op de hoogte brengen van het herroepen van de overeenkomst.

 3. Bij annulering na de herroepingstermijn brengt de verhuurder annuleringskosten ter hoogte van 1 huurperiode exclusief verzendkosten in rekening.

 4. De huurder gaat akkoord met directe levering van de dienst als de dienst binnen de herroepingstermijn van start gaat en ziet af van het herroepingsrecht als de dienst volledig is uitgevoerd binnen de bedenktijd.

 

Artikel 5 - Ophalen / retourneren

 

 1. Het gehuurde kan bij PostNL op de afgesproken datum worden geretourneerd. De verhuurder voorziet de huurder van een retourticket.

 2. Huurder heeft het recht om het gehuurde tijdens de feitelijke levering te controleren. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle zonder op- en aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.

 3. Bij het retourneren van het gehuurde zal de verhuurder de staat van het gehuurde op het oog beoordelen. Een grondige controle vindt plaats binnen 24 uur na inname. Mocht er schade zijn, dan wordt de huurder daarvan binnen 48 uur op de hoogte gesteld.

 

Artikel 6 - Verplichtingen van de huurder

 

 1. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, zonder toestemming van de verhuurder.

 2. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren zonder toestemming van de verhuurder.

 3. De huurder dient het gehuurde na afloop van de huurperiode aan de verhuurder te retourneren.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 

 1. Vanaf het moment van levering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

 2. De huurder is vanaf et moment van levering tot aan het moment dat het gehuurde weer door de verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, diefstal, vervreemding en verlies.

 3. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en verlies van het gehuurde dient na ontdekking direct aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.

 4. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder tevens gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

 5. Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en verloren gaan van het gehuurde.

 6. Huurder blijft verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde aan het eind van de huurperiode door verhuurder in ontvangst is genomen.

 7. De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Onder schade wordt verstaan: Het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

 

Artikel 8 - Betaling

 

 1. De door de huurder verschuldigde bedragen dienen uiterlijk 14 dagen voor het ingaan van de huurperiode waarop de bedragen betrekking hebben te zijn voldaan. Indien de huurovereenkomst binnen 14 dagen voor het ingaan van de huurperiode wordt aangegaan, dienen de verschuldigde bedragen per direct, doch uiterlijk voor het ingaan van de huurperiode, te zijn voldaan.

 2. Indien de huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal de verhuurder de huurder wijzen op de te late betaling en de huurder een extra termijn van 14 dagen geven om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Na het wederom uitblijven van de betaling is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Tevens is de verhuurder gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten van maximaal 15% in rekening te brengen.

 3. De verhuurder brengt als onderdeel van de huurovereenkomst een borg in rekening. De borg wordt, mits het gehuurde in goede staat geretourneerd wordt, binnen 14 dagen na het einde van de huurperiode aan de huurder retour betaald. De verhuurder maakt de borg over op de rekening vanwaar de huurder oorspronkelijk de betaling(en) heeft verricht, tenzij de huurder schriftelijk aangeeft dat de borg naar een andere rekening moet worden overgemaakt.
Slava Yurthev Copyright